Privaatsuse põhimõtted

F. Hoffmann La-Roche AG on-line privaatsuse põhimõtted

Täname, et külastasite Roche'i kodulehte või võtsite meiega ühendust e-posti teel.

Roche’is mõistetakse, et meie veebisaitide külastajate privaatsuse kaitsmine on väga oluline ja et Teie tervist puudutav teave on eriti tundliku iseloomuga. Seetõttu oleme võtnud vajalikud meetmed, et täita ülemaailmseid andmekaitsenõudeid. Me töötleme Teie isikuandmeid vastavalt Roche'i direktiivile isikuandmete kaitse kohta (Roche Directive on the Protection of Personal Data) ning ELi, Šveitsi ja teistele kohaldatavatele kohalikele õigusnormidele, mis reguleerivad isikuandmete säilitamist, töötlemist, isikuandmetele ligipääsu ning nende edastamist. 

Roche'i veebisaidid, millelt leiate käesolevad privaatsuse põhimõtted (“põhimõtted”) ning mis küsivad Teilt mis tahes andmeid on võtnud endale sihiks Teie isikuandmete kogumise, säilitamise ja nende turvalisuse tagamise vastavalt käesolevatele põhimõtetele ja kohaldatavatele õigusnormidele, eeskirjadele ja määrustele. Need põhimõtted kehtivad isikuandmete kohta (nagu määratletud allpool), mis on kogutud Roche'i veebipõhistest allikatest ja teabevahetuskeskkondadest (nagu näiteks veebisaidid, e-post ja muud sidus-töövahendid), mis sisaldavad nendele põhimõtetele viitavaid linke. Käesolevad põhimõtted ei kehti isikuandmete kohta, mis on kogutud mitteveebipõhistest allikatest ja teabevahetuskeskkondadest, välja arvatud juhtudel, kui sellised isikuandmed on konsolideeritud Roche'i poolt kogutud isikuandmetega. Samuti ei kehti need põhimõtted kolmandate isikute veebipõhiste allikate kohta, milleni võivad Teid juhatada Roche'i veebisaitidel olevad lingid, kuid mille sisu ega privaatsustavasid Roche ei kontrolli. 

Me kogume Teie isikut tuvastavaid andmeid ainult siis, kui Te need meile esitate. Me ei jaga Teie isikut tuvastavaid andmeid kolmandate isikutega nende turundustegevuse läbiviimiseks ilma Teie selgesõnalise nõusolekuta. Palun tutvuge käesolevate privaatsuse põhimõtetega, et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas me kogume, kasutame, jagame ning kaitseme andmeid veebis.

Kogutavad andmed
Teie valikud 
Turvalisus 
Andmete kasutamine 
Andmete jagamine ja edastamine 
Lingid teistele veebisaitidele 
Laste privaatsuse kaitsmine 
Täiendav teave veebisaitidel 
Märkus äri- või ametialase tegevusega seotud veebisaitide kasutajatele 
Privaatsuse põhimõtete muutmine 
Kontaktteave

Kogutavad andmed

Andmete kogumiseks veebis on Roche’il kaks üldist meetodit:

Meie poolt kogutavad andmed

  • Isikut tuvastavad andmed: Te võite külastada meie veebisaite ilma mingeid isikuandmeid esitamata. Me võime koguda Teie isikut tuvastavaid andmeid (nagu näiteks nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muud andmed) ainult siis, kui Te need meile esitate. Me võime koguda ka Teie tervist puudutavat teavet Teie poolt vastatud küsimustike või uuringute kaudu.
  • Kokkuvõtlikud andmed: Mõningatel juhtudel eemaldame Teie poolt esitatavatelt andmetelt isikut tuvastavad tunnused ning säilitame neid kokkuvõtlikul kujul. Me võime ühendada need andmed teiste andmetega, et tagada anonüümsed ja kokkuvõtlikud statistilised andmed (nt külastajate arv, Interneti-teenuse pakkuja domeeninimi), mis aitavad meil meie tooteid ja teenuseid paremaks muuta. 

Automaatselt kogutavad andmed

Meie ning mõningad kolmandast isikust teenusepakkujad, kellega me koostööd teeme kogume automaatselt teatud liiki andmeid Teiega veebisaitidel suhtlemise ja e-kirjade saatmise kaudu. Meie poolt kasutatavad automaatsed andmekogumisvahendid on näiteks veebilogid/IP aadressid, küpsised, veebimajakad ja kolmandate isikute arendus- ning sisu vahendid. 

Veebilogid/IP aadressid.IP aadress on number, mis määratakse arvutile automaatselt iga kord, kui kasutate Internetti. Igasugune arvuti tuvastamine Internetis toimub IP aadresside kaudu, mis võimaldavad arvutitel ja serveritel teineteist ära tunda ning omavahel suhelda. Roche kogub IP aadresse süsteemi haldamiseks ning kokkuvõtlike andmete esitamiseks tütarettevõtetele, äripartneritele ja/või müüjatele saidi analüüsimise ja selle toimimise parandamise eesmärgil. 

Küpsised. Küpsis on väike andmehulk, mis paigutatakse automaatselt Teie arvuti kõvakettale, kui külastate teatud veebisaite. Küpsis tuvastab unikaalselt Teie brauseri. Küpsised võimaldavad meil salvestada teavet serveris, aidates seeläbi Teie liikumist veebis kergemaks muuta, saidi analüüsi läbi viia ning selle toimimist parandada. Enamik brausereid on algselt seadistatud küpsiseid vastu võtma, aga Te saate seadistada oma brauseri ümber kõigi küpsiste vastuvõtmisest keelduma või Teid küpsise saatmisest teavitama. Siiski tuleb silmas pidada, et mõned meie saitidest ei pruugi küpsiste keelamise korral õigesti toimida.

Veebimajakad. Teatud veebilehtede või e-kirjade puhul võib Roche kasutada üldlevinud andmekogumisvahendeid, mida nimetatakse “veebimajakateks”(tuntud ka kui "toimingusildid" või "läbipaistvate GIF-ide tehnoloogia). Veebimajakad aitavad analüüsida veebisaitide efektiivsust, arvutades välja näiteks saidi külastajate või saidi põhielementide vaatamiste arvu.

Veebimajakad, küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad ei kogu automaatselt Teie isikut tuvastavaid andmeid. Neid automaatseid jälgimistehnoloogiaid on võimalik kasutada täiendava teabe saamiseks Teiepoolse veebisaitide ja/või interaktiivete e-kirjade kasutamise kohta, et neid Teie jaoks kasulikumaks muuta, kuid seda vaid juhul, kui Te oma isikut tuvastavaid andmeid vabatahtlikult esitate, tehes seda näiteks registreerimise või e-kirjade saatmise kaudu.

Teenused: Me võime pakkuda teenuseid, mis põhinevad teatud Roche'i veebisaitidel (nagu näiteks Google Maps või QUARTAL FLIFE) olevatel kolmandate isikute arendus- ning sisu vahenditel. Need kolmandad isikud võivad automaatselt koguda teatud liiki andmeid, kui suhtlete meiega meie saitide kaudu ja kasutate selliseid kolmandate isikute arendus- ning sisu vahendeid.

Teie valikud

Teil on mitmeid valikuid seoses meie veebisaitide kasutamisega. Teil on võimalik meile isikut tuvastavaid andmeid mitte esitada, kui Te ei sisesta neid ühessegi ankeeti või andmevälja ega kasuta ühtegi pakutavat isikupärastatud teenust. Kui soovite oma isikuandmeid esitada, on Teil alati õigus neid taotluse kaudu vaadata ja parandada. Mõned saidid võivad küsida Teie nõusolekut andmete kasutamiseks teatud viisidel ning Teil on õigus nende kasutusviisidega nõustuda või nendest keelduda. Kui otsustate mõne teenuse või teabematerjali kasuks, nagu näiteks e-uudiskiri, on Teil alati võimalik nendest loobuda järgides tellimuse tühistamise juhiseid, mida iga tellitud materjal sisaldab. Kui otsustate teenuse või teabematerjali tellimuse tühistada, eemaldame Teie andmed võimalikult kiiresti, kuid mõnikord võime me Teie taotluse läbivaatamiseks vajada täiendavat teavet.

Kui Te ei soovi, et küpsised Teie saitide külastusi anonüümselt jälgiks, saate Te seadistada oma brauseri ümber kõigi küpsiste vastuvõtmisest keelduma või Teid küpsise saatmisest teavitama, nagu eespool kirjeldatud.

Turvalisus

Roche kasutab mitmesuguseid tehnoloogiaid ja ohutusabinõusid, eeskirju ja muid toiminguid, et kaitsta Teie isikuandmeid volitamata ligipääsu, väärkasutuse, avaldamise, kadumise või hävitamise eest. Teie andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutab Roche ka tööstuse standarditele vastavaid tulemüüre ja paroolikaitset. Sellegipoolest on Teie kohustuseks tagada, et arvuti, mida kasutate on piisavalt kaitstud sellise pahavara nagu troojalased, viirused ja ussid eest. Te olete teadlik asjaolust, et ilma piisavate turvameetmeteta (nt turvaline veebilehitseja konfiguratsioon, ajakohane viirusetõrjetarkvara, personaalne tulemüüritarkvara, kahtlastest allikatest pärit tarkvarade mittekasutamine) on oht, et andmed ja paroolid, mida kasutate selleks, et takistada juurdepääsu oma andmetele, avalikustatakse volitamata kolmandatele isikutele.

Andmete kasutamine

Roche, sealhulgas tütarettevõtted, allasutused ning grupid üle kogu maailma ja/või meie poolt teenuste osutamiseks palgatud ettevõtted, kasutab Teie poolt esitatud isikut tuvastavaid andmeid Teie taotluste täitmiseks. Me säilitame kontrolli nende andmete kasutamise üle ning vastutuse selle eest. Osa nendest andmetest võidakse talletada või töödelda teistes kohtualluvustes, näiteks Ameerika Ühendriikides asuvates arvutites. Nende riikide andmekaitseseadused võivad erineda Teie elukoha kohtualluvuse omadest. Sellistel juhtudel tagame, et on olemas asjakohased kaitsemehhanismid, mille kohaselt peab selle riigi andmetöötleja säilitama Teie elukohariigis kohaldatavaga võrdväärse andmete kaitse. 

Need andmed, mida kasutatakse ka erinevatel inimressurssidega seotud eesmärkidel (tulemuslikkuse juhtimine, pärimisõigust käsitlevad otsused või arendustegevused) aitavad meil paremini mõista Teie vajadusi ning parandada meie toodete ja teenuste kvaliteeti. Samuti aitavad need meil isikupärastada teatud teabematerjale ja teenuseid, mis võivad Teie huvi pakkuda. Näiteks võime me analüüsida teatud ravimit või haigusseisundit käsitleva veebisaidi külastajate sugu ja vanust ning kasutada seda kokkuvõtlike andmete analüüsi enda tarbeks või jagada seda teistega.

Andmete jagamine ja edastamine

Roche jagab Teie isikut tuvastavaid andmeid mitmete Roche'i-väliste ettevõtete ja esindajatega, kes viivad läbi tehnoloogilist hooldust või töötavad meie heaks, et aidata meil sooritada selliseid äritehinguid nagu klienditeenuste osutamine või meie tooteid, teenuseid ja pakkumisi hõlmava teabematerjali saatmine. Samuti võime isikut tuvastavaid andmeid jagada meie tütar- või sidusettevõtetega. Kõik need ettevõtted ja esindused on kohustatud järgima meie privaatsuspõhimõtete tingimusi. 

Isikut tuvastavaid andmeid võime avalikustada ka järgmistel eesmärkidel: 
a) nende andmetega seotud saidi äritegevuse müümiseks, loovutamiseks või mõnel muul viisil üleandmiseks; 
b) valitsusasutuste nõuetekohastele infopäringutele vastamiseks või kohaldatavate õigusnormide, kohtu korralduste või valitsuse määruste täitmiseks; või
c) ettevõttesiseste auditite läbiviimiseks või kaebuste või julgeolekuohtude uurimiseks.

Kolmandate isikute otseturustus. Me ei müü ega levita ühelgi teisel moel Teie poolt esitatud isikut tuvastavaid andmeid kolmandatele isikutele nende otseturustuse eesmärgil, välja arvatud juhul, kui me esitame Teile selle kohta selgesõnalise teate ning saame Teie nõusoleku andmete sel viisil jagamiseks.  

E-kirja saatmine sõbrale või kolleegile
. Mõnedel Roche'i veebisaitidel on Teil võimalik saata sõbrale või kolleegile linke või teateid, mis juhatavad neid Roche'i kodulehele. Teie poolt esitatud e-posti aadresse võidakse kasutada selleks, et saata Teie sõbrale informatsiooni Teie nimel ning neid ei koguta ega kasutata Roche'i ega kolmandate isikute poolt täiendavatel eesmärkidel.

Google Analytics. Roche'i veebisaidid võivad kasutada Google Analytics, Analyticsit, Google, Inc. ("Google") poolt pakutavat veebi analüüsimise teenust. Google Analytics kasutab küpsiseid, Teie arvutisse paigutatavaid tekstifaile, abistamaks veebilehel analüüsida, kuidas saiti kasutatakse. Veebilehe kasutamist puudutav küpsise poolt genereeritud informatsioon (sh Teie IP-aadress) edastatakse ja salvestatakse Google’i poolt USA-s olevatesse serveritesse. Google kasutab seda informatsiooni veebilehe Teiepoolse kasutamise hindamise eesmärgil, kompileerides veebilehe operaatoritele saidi aktiivsust puudutavaid raporteid ja pakkudes teisi veebilehe aktiivsuse ja Interneti kasutamisega seonduvaid teenuseid. Google võib samuti seadusega ettenähtud juhtudel edastada seda informatsiooni kolmandatele isikutele või siis, kui need kolmandad isikud töötlevad seda informatsiooni Google’i asemel. Google ei seosta teie IP-aadressi Google’il olevate teiste andmetega. Te võite küpsiste kasutamisest keelduda, seadistades oma brauserit vastavalt sellele, kuid nagu eelpool mainitud, pidage meeles, et nii toimides ei pruugi Te saada kasutada Roche'i veebisaidi täit funktsionaalsust. Kasutades Roche'i veebisaiti, nõustute Teid puudutavate andmete töötlemisega Google’i poolt ülalesitatud moel ja eesmärkidel.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie saidid sisaldavad linke mitmetele veebisaitidele, mis võivad pakkuda kasulikku teavet meie külastajatele. Käesolev privaatsusavaldus ei kehti nendele saitidele ning seetõttu soovitame Teil privaatsuspõhimõtete kohta teabe saamiseks pöörduda otse nende veebisaitide korraldajate poole.

Laste privaatsuse kaitsmine

Meie veebisaidid on suunatud täiskasvanutele. Me ei kogu isikut tuvastavaid andmeid alla 13-aastastelt lastelt ilma tema seadusliku esindaja eelneva tõestatava nõusolekuta. Niisugusel seaduslikul esindajal on õigus soovi korral vaadata lapse esitatud andmeid ja/või nõuda nende kustutamist.

Täiendav teave veebisaitidel

Kui veebisait sisaldab teatud privaatsust käsitlevaid sätteid, mis erinevad siin nimetatud sätetest, avalikustatakse need sätted Teile lehel, kus isikut tuvastavaid andmeid kogutakse.

Märkus äri- või ametialase tegevusega seotud veebisaitide kasutajatele

Kui Te olete Roche’iga äri- või ametialastes suhetes, võime Teie poolt meie saitidel esitatud andmeid (sealhulgas saidid, mis on mõeldud spetsiaalselt äri- või ametialase tegevusega seotudkasutajatele) kasutada Teie taotluste täitmiseks ning ärisuhete arendamiseks Teie ja Teie poolt esindatud üksuste vahel. Samuti võime jagada sellised andmeid kolmandate isikutega, kes tegutsevad meie nimel.

Privaatsuse põhimõtete muutmine

Roche võib käesolevaid on-line privaatsuse põhimõtteid aeg-ajalt muuta. Kõikidest privaatsuse põhimõtete muudatustest tuleb sellel lehel viivitamatult teada anda. Meie veebisaitide jätkuv kasutamine pärast teatise saamist privaatsuse põhimõtete muutmise kohta tähendab Teie nõusolekut värskelt esitatud andmete kasutamiseks kooskõlas muudetud Roche privaatsuse põhimõtetega. Käesolevad privaatsuse põhimõtted jõustusid 1. novembril 2005.

Kontaktteave

Küsimuste esitamiseks või oma profiili muutmiseks või kustutamiseks võtke meiega ühendust aadressil:

F. Hoffmann-La Roche Ltd
Corporate Communications
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel 
Switzerland

Kui ei ole otseselt teisiti märgitud, kehtivad käesolevad privaatsuse põhimõtted F. Hoffmann-La Roche Ltd-le või F. Hoffmann-La Roche Ltd veebisaitidele.