Ravimiohutuse järelevalve ja meditsiinialaste päringute privaatsusteade

Üldteave

Roche Eesti OÜ (edaspidi „Roche“, „meie“, „me“) suhtub andmete privaatsusesse tõsiselt ning käsitleb kõiki Teie isikuandmeid Roche grupi üldise privaatsuspoliitika ning kohaldatavate privaatsus- ja andmekaitseseaduste alusel, sealhulgas EL isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ning teiste kohalduvate kohalike isikuandmete hoiustamist, töötlemist ja edastamist ning neile ligipääsu käsitlevate õigusaktide alusel.

Selle privaatsusteate („teade“) eesmärk on tutvustada, kuidas Roche Teie isikuandmeid ravimiohutuse järelevalvega seotud tegevusteks kogub ja töötleb. Teates käsitletakse Teie isikuandmete kogumist ja töötlemist seoses ravimiohutuse järelevalve ja/või meditsiinialaste päringutega. Rohkem teavet Roche grupi andmetöötluse kohta leiate Roche privaatsuspoliitikast.

Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus – ravimiohutuse järelevalve

Kõiki isikuandmeid, mida olete Roche’ile esitanud seoses kõrvaltoimete või muude ravimiohutuse järelevalvega seotud tegevustega, kasutatakse ainult nendel eesmärkidel. Selline teave on rahvatervise seisukohast äärmiselt oluline ning seda kasutatakse kõrvaltoimete või teiste ravimitega seotud probleemide avastamiseks, uurimiseks, mõistmiseks ja ennetamiseks.

Kogume ja töötleme Teie andmeid nimetatud eesmärkidel, et täita meile õigusaktidest tulenevaid kohustusi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6(1)(c). Samuti võib meil olla kohustus esitada selliseid andmeid asjakohastele ametiasutustele. Teie andmeid ei kasutata mis tahes muudel eesmärkidel.

Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus – meditsiinialased päringud

Kõiki isikuandmeid, mida olete Roche’ile esitanud seoses meditsiinialase päringu esitamisega, võidakse kasutada päringutele vastamiseks, teiega uuesti ühenduse võtmiseks ja andmete hoiustamiseks taustaandmetena küsimuste edasisel käsitlemisel meie meditsiinilise teabe andmebaasis. Kui see on nõutud õigusaktides (näiteks ravimiohutuse järelevalvega seoses), võib meil olla kohustus esitada selliseid andmeid ametiasutustele. Teie andmeid ei kasutata mis tahes muudel eesmärkidel.

Me kogume ja töötleme Teie andmeid Teie päringutele vastamiseks oma õigustatud huvi (artikkel 6(1)(f)) ning teatud juhtudel Teie nõusoleku alusel (artikkel 6(1)(a)). Kui vajalikuks osutub kõrvaltoimest teavitamine, võime Teie andmeid töödelda ka Roche’i ravimiohutuse järelevalvega seotud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (artikkel 6(1)(c)).

Töödeldavate isikuandmete kategooriad

Teilt kogutavate andmete tüüp sõltub andmesubjektist ja töötlemistegevusest.

  • Ravimiohutuse järelevalve – kogume teatise esitanud isiku nime, kontaktandmed ja vajadusel andmed töökoha/ameti kohta. Võime koguda ka täiendavaid isikuandmeid kõrvaltoimet kogenud isiku tervise ja haigusloo kohta, kui see on vajalik kõrvaltoime edasiseks menetlemiseks ravimiohutuse järelevalvega seotud eesmärkidel.
  • Meditsiinialased päringud – võime koguda päringu esitanud isiku nime, kontaktandmed ja vajadusel andmed töökoha/ameti kohta.

Isikud, kellele Teie isikuandmeid edastatakse

Roche võib jagada Teie esitatud andmeid Roche gruppi kuuluvate ettevõtete ja sidusettevõtete, äripartnerite ning teenuseosutajatega, kui see on vajalik Roche’i ülemaailmse ravimiohutuse järelevalve andmebaasi toimimiseks ja ravimiohutuse järelevalvega seotud õigusaktide järgimiseks.

Samuti on Roche kohustatud edastama teatud ravimiohutuse järelevalve ja toodetega seonduvat teavet tervishoiuasutustele üle kogu maailma, sealhulgas neile, mis ei taga ELiga samal tasemel andmekaitset. Sellised teatised sisaldavad andmeid juhtumi kohta ja ainult piiratud koguses isikuandmeid:

  • patsientide kohta – teatises esitatud andmed, sealhulgas vanus või sünnikuupäev/aasta (kui see on õigusaktidega lubatud) ja sugu (juhime tähelepanu, et kunagi ei esitata patsiendi nime);
  • teatise esitanud isiku kohta – isiku esitatud andmed, et ametiasutusel oleks võimalik temaga ühendust võtta, sealhulgas nimi, amet, nimetähed, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

Andmete edastamisel Roche grupi, äripartnerite ja teenuseosutajate vahel võidakse Teie isikuandmeid edastada riikidesse, kus ei tagata Teie riigiga samal tasemel isikuandmete kaitset. Sellisel juhul tagavad Euroopa Komisjoni 27. detsembri 2004. aasta (2004/915/EÜ) ja 5. veebruari 2010. aasta (K(2010) 593) otsustega sätestatud ELi isikuandmete edastamise tüüptingimustel põhinevad lepingud EL isikuandmete kaitse üldmäärusele vastava kaitse.

Hoiustamisperiood

Kuna ravimiohutuse järelevalvega seotud andmed (teatised kõrvaltoimete kohta) on rahvatervise seisukohast olulised, säilitatakse teatisi vähemalt 10 aastat pärast toote turult eemaldamist viimases riigis, kus seda turustati. Meditsiinialase teabe päringute käigus kogutud isikuandmeid hoiustatakse vähemalt 10 ja kuni 15 aastat pärast nende kogumist.

Teave Teie õiguste kohta

Teil on õigus küsida Roche’ilt teavet Teie kohta hoiustatavate isikuandmete ja nende töötlemise eesmärgi kohta. Samuti on Teil õigus nõuda oma isikuandmetele ligipääsu ja nende parandamist ning teatud juhtudel ka andmete ülekandmist (kui Teie andmete kogumise õiguslik alus on Teie nõusolek). Andmete kustutamine ja töötlemise piiramine on võimalik ainult juhul ja ulatuses, milles töötlemine põhineb Teie nõusolekul või Roche’i õigustatud huvil. Juhime tähelepanu, et oma ravimiohutuse järelevalvega seotud õigusaktidest tulenevate kohustuste tõttu ei pruugi Roche’il olla õigust Teie andmeid kustutada või nende töötlemist piirata, kui selline töötlemine on seotud ravimiohutuse järelevalvega.

Kui andmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel, siis teadke, et Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Samas juhime tähelepanu, et see ei mõjuta sellise töötlemise seaduslikkust, mis toimus enne Teie nõusoleku tagasivõtmist. Kui soovite meiega oma nõusoleku tagasivõtmiseks ühendust võtta, kasutage lõigus „Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed“ esitatud kontaktandmeid.

Ennetamaks oma andmete taaskordset sisestamist meie süsteemidesse pärast seda, kui olete nõudnud andmete kustutamist, võime Teie huvides ja EL isikuandmete kaitse üldmääruse järgimiseks hoida oma süsteemides alles Teie nime ja e-posti aadressi, millele on lisatud märge „Mitte ühendust võtta“.

Kui Teile tundub, et meiepoolne andmete töötlemine on vastuolus EL isikuandmete kaitse üldmäärusega, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed

Vastutav töötleja on Roche Eesti OÜ, Lõõtsa 2, 11415 Tallinn, Eesti, e-posti aadress: eesti.andmekaitse@roche.com.