ru

Roche Eesti OÜ (edaspidi „Roche“, „meie“, „me“) suhtub andmete privaatsusesse tõsiselt ning käsitleb kõiki Teie isikuandmeid käesolevas privaatsusteates kirjeldatud viisil ning kohaldatavate privaatsus- ja andmekaitseseaduste alusel, sealhulgas EL isikuandmete kaitse üldmääruse („IKÜM“) ning teiste kohalduvate kohalike isikuandmete hoiustamist, töötlemist ja edastamist ning neile ligipääsu käsitlevate õigusaktide alusel.

Selle privaatsusteate („teade“) eesmärk on tutvustada, kuidas Roche Teie isikuandmeid kogub ja töötleb seoses järgmiste eesmärkidega:

  • ravimiohutuse järelevalve

  • meditsiinialased päringud

  • tootekaebused

  • suhtlemine koostööpartneritega, sh info- ja uudiskirjade saatmine

  • meediategevused. 

Rohkem teavet Roche grupi andmetöötluse kohta leiate

Ülevaade isikuandmete töötlemise eesmärkidest ja õiguslikest alustest

Isikud, kellele Teie isikuandmeid edastatakse

Roche võib jagada Teie esitatud andmeid Roche gruppi kuuluvate ettevõtete ja sidusettevõtete, äripartnerite ning teenuseosutajatega, kui see on vajalik Roche’i ülemaailmse ravimiohutuse järelevalve ja tootekaebuste andmebaaside toimimiseks ja ravimiohutuse järelevalvega seotud õigusaktide järgimiseks.

Samuti on Roche kohustatud edastama teatud ravimiohutuse järelevalve ja toodetega seonduvat teavet riiklikele pädevatele asutustele (näiteks Ravimiamet) üle kogu maailma, sealhulgas riikidesse, kus ei ole ELiga samal tasemel andmekaitse. Sellised teatised sisaldavad andmeid juhtumi kohta ja ainult piiratud koguses isikuandmeid:

  • patsientide kohta – teatises esitatud andmed, sealhulgas vanus või sünnikuupäev/aasta (kui see on õigusaktidega lubatud) ja sugu (juhime tähelepanu, et kunagi ei esitata patsiendi nime);

  • teatise esitanud isiku kohta – isiku esitatud andmed, et ametiasutusel oleks võimalik temaga ühendust võtta, sealhulgas nimi, amet, nimetähed, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

Koostööpartnerite nõusolekul nende isikuandmete töötlemisel kliendihaldussüsteemides on isikuandmed samuti kättesaadavad Roche gruppi kuuluvatele ettevõtetele ja sidusettevõtetele ning vastavale tehnilisele teenuseosutajale.

Andmete edastamisel Roche grupi, äripartnerite ja teenuseosutajate vahel võidakse Teie isikuandmeid edastada riikidesse, kus ei tagata Teie riigiga samal tasemel isikuandmete kaitset. Sellisel juhul tagavad Euroopa Komisjoni 27. detsembri 2004. aasta (2004/915/EÜ) ja 5. veebruari 2010. aasta (K(2010) 593) otsustega sätestatud ELi isikuandmete edastamise tüüptingimustel põhinevad lepingud EL isikuandmete kaitse üldmäärusele vastava kaitse.

Teave Teie õiguste kohta

Teil on õigus küsida Roche’ilt teavet Teie kohta hoiustatavate isikuandmete ja nende töötlemise eesmärgi kohta. Samuti on Teil õigus nõuda oma isikuandmetele ligipääsu ja nende parandamist ning teatud juhtudel (kui Teie andmete kogumise õiguslik alus on Teie nõusolek) ka andmete ülekandmist. Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist või töötlemise piiramist IKÜM artiklites 17 ja 18 sätestatud juhtudel (nt kui Roche’il pole enam õigust andmeid töödelda). Juhime tähelepanu, et oma ravimiohutuse järelevalvega seotud õigusaktidest tulenevate kohustuste tõttu ei pruugi Roche’il olla õigust Teie andmeid kustutada või nende töötlemist piirata, kui selline töötlemine on seotud ravimiohutuse järelevalvega.

Kui andmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel, siis teadke, et Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Samas juhime tähelepanu, et see ei mõjuta sellise töötlemise seaduslikkust, mis toimus enne Teie nõusoleku tagasivõtmist. Kui soovite meiega oma nõusoleku tagasivõtmiseks ühendust võtta, kasutage lõigus „Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed“ esitatud kontaktandmeid.

Kui Teile tundub, et meiepoolne andmete töötlemine on vastuolus EL isikuandmete kaitse üldmäärusega või muude kohalduvate õigusaktidega, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed

Vastutav töötleja on Roche Eesti OÜ, Lõõtsa 2, 11415 Tallinn, Eesti, andmekaitsespetsialisti e-posti aadress:

Viimati uuendatud: 6.07.2023

КонтактВ миреlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeО насОбласти деятельностиКарьераМедиаИсторииПолитика приватностиЗаконные основания