Roche Eesti majandustulemused

Roche loeb globaalselt kogu ettevõtte 2019. aasta majandustulemused heaks, sest kõik riigid, filiaalid, üksused ja töötajad panustavad tervishoiu ja meditsiini arengusse ja innovatsiooni. Roche Eesti OÜ 2019. aasta majandustulemused näitavad  stabiilset müügitulu 25,743 miljonit eurot (2018. aastal 25,769 miljonit). Oluliselt on vähenenud ravimite hulgimüügilt saadud tulu ja kasvanud emaettevõttelt saadud tulu turundusteenuse eest – Roche Eesti kasumi allikaks on emaettevõttele müüdud turundusteenused.

Alates 2016. aastast on ÜRO kestliku arengu eesmärgid integreeritud Roche’i eesmärkidesse ja need kajastuvad ettevõtte tulemustes, samuti kirjeldatakse kestliku arengu eesmärkide täitmist integreeritud aastaaruandes. Roche keskendub tegevustele, mis loovad lisaväärtust patsientidele, ühiskonnale ja keskkonnale. Roche Eesti järgib oma tegevuses ja aruandluses samuti eeltoodud põhimõtteid. 

„Roche Eesti on globaalse Roche’i osa ning koos grupiga võime öelda, et 2019 oli edukas aasta: müügiloa said uued vähiravimid, olemasolevatele ravimitele lisandusid uued näidustused, Haigekassa hakkas rahastama Roche ravimeid uutes haigusgruppides. Teeme pingutusi ja suuri investeeringuid teadus-arendustegevusse, et jätkata oma ainsa ja peamise suunaga – uute ravimite ja diagnostikumide väljatöötamine ja nende patsientideni toomine,“ rääkis Roche Eesti tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi. „Roche Eesti OÜ majandustulemused on viimasel paaril aastal olnud suurte muutusteta. Mõningased muutused on toimunud ravimite valikus, kuhu on lisandunud neuroloogiliste ja hematoloogiliste haiguste ravivõimalused. Enamuse moodustavad siiski endiselt onkoloogilised ravimid ja seda vaatamata faktile, et patendi kaitse kaotanud ravimid on asendunud uute innovaatiliste molekulidega.“ 

„Eestis nagu mujalgi maailmas jätkame tööd tervishoiu arendamise nimel: meile on oluline patsiendi suurem kaasatus raviprotsessi ja -tulemuse hindamisse.  Tervishoiusüsteemid kogu maailmas, sh ka Eestis, seisavad silmitsi jätkusuutlikkuse küsimusega ja meie arvates on oluline põhimõte väärtustada tervisetulemit, st lisaks kliinilistele andmetele hinnata ka patisendi enda poolt raporteeritud andmeid (PROMs, Patient raported outcome measures),“ lisas Kadri Mägi-Lehtsi. 

Roche’i jaoks on oluline juhinduda oma strateegilistes tegevustes ja eesmärkides ÜRO Kestliku Arengu Eesmärkidest (UN SDG). Erilist rõhku paneme tervisele ja heaolule pühendatud eesmärgile (number 3: tervis ja heaolu). 

„Toetame ka Eestis diagnostika ja ravi parandamist ning jätkame meditsiinipersonali koolitamist ning rahvusvaheliste kogemuste saamise ja jagamise toetamist. Samuti panustame patsientide teadlikkuse tõstmisse. Meie näeme häid arenguid eri osapoolte koostöös – poliitikakujundajad, arstid, tervishoiuteenuse osutajad, ravimitootjad, patsientide ühendused ja huvigrupid. Koosloomes on võimalik leida häid lahendusi Eesti tervishoiu jätkusuutlikuks arenguks ning mis peamine – tervena elatud eluaastate ja  üldise eluea pikendamiseks,“ lisas Kadri Mägi-Lehtsi. 

Olles osa globaalsest võrgustikust panustab ka  Roche Eesti Roche grupi ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmisse: 

eesmärk nr 3: Patsientidele suunatud uuendused – Roche arendab ja toodab ravimeid ja diagnostikavahendeid, mis parandavad oluliselt inimeste elukvaliteeti ja aitavad tõsta üldist eluiga, 

 • 21 miljardit testi teostati Roche’i diagnostikumidega 

 • 63 miljonit patsienti sai ravi Roche’i ravimitega, 

 • 32 Roche ravimit on lisatud WHO (Maailma Tervishoiu Organisatsioon) oluliste ravimite nimekirja. 

eesmärgid nr 4 ja 5:  Hooliv tööandja – tagame töökeskkonna, kus Roche töötajad tahavad ja saavad pühenduda nii keskkonna kui ka isiklikule arengule: 

 • 32% juhtidest on naised, 

 • 24% juhtidest omab laialdast töökogemust, 

 • 2/3 (68%) töötajatest tunneb kaasatust ja on pühendunud.

eesmärgid nr 6, 7 ja 13: Keskkonnakaitse – panustame jalajälje vähendamisse nii tootmisprotsessis kui ka ravimite kasutamisel: 

 • alates 2014. aastast on ökoloogiline tasakaal paranenud 29%, 

 • mõju ökosüsteemile on tõhustunud 10%, 

 • 12% on vähenenud energia tarbimine töötaja kohta, 

 • 11% on vähenenud prügi tootmine töötaja kohta, 

 • 23,5% on vähenenud vee tarbimine töötaja kohta. 

 • Taastuvenergia moodustab kasutatavast energiast 24,1%. 

 • Tootearenduses kasutatakse järjest vähem kahjulikke materjale (näiteks polüester). Pakendamises eelistatakse taaskasutatavat ja kvaliteetset materjali.

 • Alates 2010 on läbi viidud 1672 erinevat kestlikkust suurendavat projekti, mille tulemusel on ära hoitud 217 131 tonni CO2 emissioon ja samas saavutatud ka kulude kokkuhoid 51, miljonit Šveitsi franki. 

Roche Eesti loob oma töötajatele võimalusi eneseteostuseks ning -arenguks. Oluline on võimalikult pingevaba füüsiline ja kultuuriline töökeskkond. Maksimaalselt arvestatakse individuaalsete vajadustega ja soodustatakse ühisloomet. Roche Eestil on tervist edendava ettevõtte ja kaugtööd soodustava ettevõtte tiitel.

Roche’s töötatakse kindla eesmärgi nimel: tegeleda täna sellega, mida patsiendid vajavad homme, olenemata osakonnast, riigist või valdkonnast. Tulevikku vaadates teeb Roche Eesti tööd selle nimel, et ka Eestis oleks avalik sektor valmis ja julgeks teha koostööd erasektoriga uudsete lahenduste leidmiseks tervishoius, olgu selleks siis andmeanalüüs või väärtuspõhine tervishoid

Loe täpsemalt Roche’i inimestest: 


Loe täpsemalt Roche’i ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmise kohta:


Loe Eesti Roche’st:

Roche on farmaatsia- ja diagnostika valdkonnas üleilmne suunanäitaja. Roche keskendub teaduse edasiarendamisele, et parandada inimeste elusid. Ravimite ja diagnostikumide koondamine ühise katuse alla on andnud kombineeritud tugevuse ja teinud Roche’ist liidri personaliseeritud tervishoiu valdkonnas. Ettevõte tegutseb enam kui 100 riigis ning andis 2019. aastal tööd umbes 98 000 inimesele üle maailma.  2019. aastal investeeris Roche uurimis- ja arendustegevusse 11,7 miljardit Šveitsi franki ja saavutas 61,5 miljardi Šveitsi frangi suuruse müügikäibe.

Hoffmann-La Roche, peakontoriga Baselis Šveitsis, on maailma suurim biotehnoloogia ettevõte, mis tegutseb peamiselt ravimite ja diagnostika valdkonnas. Lisaks tõeliselt eristuvatele ravimitele onkoloogias, immunoloogias, oftalmoloogias ning nakkushaiguste ja kesknärvisüsteemi haiguste raviks on Roche ka juhtiv in vitro diagnostika ja kudedel põhineva vähidiagnostika alal ning esirinnas ka diabeedi enesekontrolli valdkonnas.

Alates loomisest 1896. aastal jätkab Roche otsinguid efektiivsemaks haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks ning ühiskonda panustamiseks. Täiendavalt on ettevõtte eesmärk parandada ka patsientide juurdepääsu meditsiinilistele uuendustele, tehes selleks koostööd kõigi asjaomaste sidusrühmadega. 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) oluliste ravimite nimekirjas on 30 Roche’i ravimit. Roche’i on tunnustatud Dow Jones Sustainability Indices poolt 11 aastat järjest kui jätkusuutlikuimat ettevõtet farmaatsia-, biotehnoloogia- ja loodusteadusfirmade sektoris. 

Roche Groupi omandusse kuulub Genentech Ameerika Ühendriikides. Ühtlasi on Roche Jaapani päritolu Chugai Pharmaceuticali enamusaktsionär. Vaata lisa 

Roche Eesti põhitegevusalaks on ravimite kliiniliste uuringute läbiviimine, nende tulemuste alusel ravimitele müügiloa taotlemine, hulgimüük ja turundamine. Meie missiooniks täna ja homme on luua lisaväärtust tervishoiusüsteemis, keskendudes meie teadmistele farmaatsia- ja diagnostikavaldkonnas.

Chris Ellermaa, Roche Eesti OÜ avalike suhete juht 
Kontakt:

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused