Roche ambitisioon on kõrge: lõhkuda vähikood

Arengud tehnoloogias raputavad tervishoidu, annavad inimestele võimaluse võtta kontroll oma tervise üle enda kätte, teadlastele süüvida vähitekke sisemaailma  ja arstidele ravivõimalustesse. Needsamad arengud, mis loovad olulist uut meditsiinilist informatsiooni, viivad  ka keerulisemate valikuteni, millega kaasnevad mitmed lahendamist vajavad  küsimused. WHO rahvusvaheline kliiniliste uuringute register on heaks illustratsiooniks uue tõenduspõhise info hulgale onkoloogias - 2019 registreeriti Euroopa Liidus 1200 kliinilist uuringut, alates 2015 on avaldatud PubMedis 6000 kliinilist praktika juhist.

Uusi lahendusi on vaja, et integreerida viimased tõenduspõhised teadmised kliinilisse praktikasse ning otsuste protsessi ja tagada, et tervishoiutöötajad saavad pakkuda patsientidele parimat võimalikku ravi.

Roche tulevikunägemus on personaalne tervishoid - patsiendikeskne, väärtuspõhine, tervisetulemile orienteeritud.

Personaliseeritud tervishoius (PHC)  on kaks eesmärki: kiire ravimite kasutatavus, mis tagab paremad ravitulemused ja teadusarendustöö (R&D) kiirus ja tõhusus. PHC on pidev tsükkel, mis toodab andmetel, tehnoloogiatel ja analüüsidel põhinevaid teadmisi.

  • Tehnoloogiad:

kasutuselevõtt on avardanud teadmisi vähi bioloogiast ning avanud uusi uksi vähiravis ja diagnostikas. Vähigenoomi testiga on võimalik  tuvastada geenide alteratsioone, mis mõjutavad ja põhjustavad vähi teket. Vähigenoomi test  annab teavet ravi valikuteks, nii sihtmärk kui ka immuunravi osas. Vähigenoomi testidega, mis põhinevad uue põlvkonna sekveneerimise tehnoloogial (NGS), saab analüüsida sadu vähiga seotud geene, mille tulemusel joonistub individuaalne tuumori genoomi profiil. Nii kliinilises praktikas kui ka uuringutes kasutatakse Roche  lahendusi - Foundation Medicine (FMI) testid ja Avenio testid. FMI testid analüüsivad korraga rohkem kui 300 vähigeeni. Koe- või vedelbiopsia (veri) põhised FMI testid annavad lisaks vähigeenidele infot ka kasvaja mutatsiooni koormuse (TMB) ja mikrosatelliitide ebastabiilsuse (MSI) kohta, mis ennustavad vastustning heterosügootsuse kao kohta. Kõik need andmed on olulised nii sihtmärkravi kui immuunravi määramisel. Vedelbiopsial ehk verel põhinev test on tulevikku suunatud teenus, mille kasutamine vähipatsiendi raviteekonnal erinevatel etappidel aitab kaasa nii paremate ravitulemuste saamisele kui ka arendus-teadustöös - skriinimine, minimaalse jääkhaiguse, relapsi varajane avastamine, süsteemse ravi alustamine, ravi monotoorimine.

Molekulaarne ja geneetiline profileerimine on kinnitanud teadmist, et vähk on geneetiline haigus. Onkogeneetiliste driverite avastamine mitmetel vähitüüpidel on leidnud väljundi mitmetes komplekssetes tuumoragnostilistes ehk histoloogiast sõltumatutes kliinilistes uuringutes. Tuumoragnostiline, bioloogiast sõltuv, lähenemine vähihaigusele aitab tõhustada skriinimist, ressursi kasutamist ja võimaldab laiendada molekulaarsete allkirjade (signatuuride) kasutamist mitmetes vähi histoloogilistes gruppides. Vähigenoomi testimine võimaldab optimeerida kliiniliste uuringute disaini, lisades patsiendi selektsiooni, stratifitseerimise ja monitooringu, mis toetub biomarkeritele. Biomarkeritel põhinevad korv- ja vihmavari uuringud on kasulikud ja vajalikud harva esinevate alteratsioonide ja vähitüüpidega patsientidele uute ravivõimaluste leidmisel ja arendamisel. Näiteks võib tuua(CUP), kus puuduvad teada-tuntud ravivõimalused, haiguse prognoos on kehv, keemiaravi võimalused piiratud, keskmine oodatav elumus on < 1 aasta. Uute, tuumoragnostiliste, ravimite arendus on tõusuteel. Oluline on leida viis, kuidas harva esinevate alteratsioonidega patsiendid üles leida, neid õigesti diagnoosida ja kogutud andmete abil ka teisi sarnaseid patsiente aidata. Andmete infrastruktuuri väljatöötamine on oluline kogu selle valdkonna tuleviku ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

  • Reaalelu andmed ja tõendid (RWE) 

Kaasates kliiniliste uuringute disaini reaalelu andmed saame parema ülevaate patsientidest, nende tervisest, aga ka kaugtulemustest ja ravi mõjust. Tegeliku elu andmete abil saab luua tõhusamaid, väärtuspõhiseid rahastusskeeme, tagada kiiremat juurdepääsu uutele ravimitele ning jätkata ravimi müügiloa järgselt andmete kogumist. 

Tegeliku elu andmeid kogutakse kliinilises praktikas iga päev ja pidevalt. Andmete kogumine standardiseerimata kujul teeb nende andmete kasutamise keeruliseks. Koostöös erinevate partneritega panustab Roche taristu tugevdamisse, andmetele juurdepääsu lihtsustamisse, standardiseerimisse, et andmete kasutamist tõhustada. Tehnoloogiate ja analüütika arendamine toob kaasa uute andmete tekkimise (kellad, äpid, genoomika). 

Tehisintellekt (AI) ja masinõpe on kasutatavad uute teadmiste rakendamisel haiguste paremaks tundma õppimiseks ja raviviiside väljatöötamisel. AI algoritmid on olnud abiks kasvajate koormuse meditsiinilise kuvamise automatiseerimisel. Vähigenoomi testid  on palju kaasa aidanud geeni alteratsioonide ja nende rolli mõistmisel. Teadmised geenialteratsioonide ja kliiniliste tulemuste vahelistest seostest on aga alles alguses. Siin on suureks abiks kliinilis-genoomilised andmekogud, mis sisaldavad vähi genoomi profiili, patsientide andmeid, molekulaarseid teste, raviotsuseid ja ravitulemusi. Roche on jagatavate andmetega  kliinilis-genoomiliste andmekogude loomisel teerajajaks. Selle heaks ja illustratiivseks näiteks on Flatiron (USAs) ja WayFind-R registri uuring.

  • Isikustatud vähiravi ehk täppisravi

Uute tuumoragnostiliste ravimite patsientideni jõudmise nimel tehakse tööd koos ravimiametitega - uus uuringute disain, uudsed kliiniliste uuringute lõpptulemused ja andmeallikad on kasutusele võetud, et arendada ravimeid harva esinevate molekulaarselt defineeritavate patsiendigruppide jaoks. Sinna hulka kuuluvad tuumoragnostilised ravimid. Nende ravimite rahastamisotsusteks läbiviidavad tervishoiutehnoloogiate hindamised (HTA) on keerulised. Rahastamisotsused eeldavad tegeliku elu andmete kasutamist, mis võimaldavad elumuse kasu retrospektiivset hindamist. Hübriiduuringud integreerivad prospektiivselt RWD kontrollrühmad, et võimaldada efektiivsemaid ja väiksemate uuritavate hulgaga uuringuid. Viimased on vajalikud, et täiendada platseebokontrolliga uuringuid ja võimaldada tulemuspõhist  rahastamist.

“Oomika” tehnoloogiad loovad võimaluse hinnata vastust uuritavatele ravimitele ja muudavad viise, kuidas haiguste kulgu hindame. See kõik võimaldab arstidel teha kiiremaid otsuseid ja muuta ravi või ravimite manustamist vastavalt patsiendi vajadustele. Võimalus reaalajas raporteerida sümptomeid aitab parandada patsientidel elukvaliteeti ja elumust võrreldes tavapärase ravijuhtimisega. Patsientide poolne haigusnähtude raporteerimine aitab arstidel triazeerida patsiente, aga tõstab ka patsientide vastutust ja osalemist raviprotsessis. Näiteks võimaldab sellist raporteerimist Roche ja Kaiku rakendus vähi immuunravi saavatele inimestele. 

Otsusetoed on olulised abivahendid suure hulga informatsiooniga töötavatele arstidele. Multimodaalseid vähiravi konsiiliume kasutatakse otsuse tegemise toetamiseks ja vähiravi optimiseerimiseks. Lisaks konsiiliumidele on ellu kutsustud ka molekulaarse onkogeneetika nõukojad, mis koondavad endasse patsiendi andmed erinevatest allikatest. Andmete koondamine aitab arstidel vähendada otsuste tegemise aega.

 

Roche’s mõistetakse, et mõtlema peab laiemalt kui ainult diagnostika ja ravi. Personaliseeritud tervishoiu täielikuks rakendamiseks on vajalik inimkeskne lähenemine ühendada andmete sh reaalelu andmete  kvaliteedi parandamisega ning  tervishoiu IT süsteemide koordineerimisega.

Personaliseeritud tervishoiule  lähenemine sõltub tervishoiusüsteemide eripäradest ja seetõttu on see igas riigis erinev.

Roche töötab koos patsientide, rahastajate, tervisetehnoloogia asutuste, ravimiametite tervishoiutöötajate ja kõigi teiste osapooltega, et ehitada ja arendada kliinilisi tehnoloogiaid ja administreerida infosüsteeme, mis on vajalikud vähiravi tõhustamiseks ja patsientide ravi tulemuste parandamiseks terves maailmas.

 

Refereeritud: Marlene Thomas, Brian O’Shea, Clarissa Emy Higuchi Zerbini, Martina von Meyenn, Sebastian Heinzmann, Romain Freund, Luisa Veronese.  “Aiming for higher ambition: the Roche approach to cracking the code of cancer”. Nature Research 2020

KontaktMaailmaslinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeMeistTegevusaladTöökohadMeediaLoodPrivaatsusteadeÕiguslikud alused